Kangen Water

Cách Gắn Máy

| English | Vietnamese | Nước Kangen | Thí Nghiệm Nước | Trình Bày Kangen | Nhân Chứng | Nước Kangen & Ngành Nails | Máy Kangen | Mua Máy | Công Ty Enagic |

                                                                 | Thuốc Nghệ Ukon | Cơ Hội Kinh Doanh | Enagic Gold Standard | Cách Gắn Máy | Liên Lạc |   

Liên lạc: Kimsuong Phan

Phone: 801-792-4707

Email: kimsuongp@gmail.com

Cách Gắn Máy Kangen

 

How to install pre-filter to kangen machine
(Gắn máy lọc nước qua máy Kangen ở dưới sink)

How to install prefilter to kangen machine on countertop
(Gắn m
áy lọc nước qua máy Kangen ở trên countertop)

How to install Kangen 8 & SD501 machine without pre-filter

(G
ắn máy Kangen K8 & SD501 không pre-filter)

| English | Vietnamese | Nước Kangen | Thí Nghiệm Nước | Trình Bày Kangen | Nhân Chứng | Nước Kangen & Ngành Nails | Máy Kangen | Mua Máy | Công Ty Enagic |

                                                                 | Thuốc Nghệ Ukon | Cơ Hội Kinh Doanh | Enagic Gold Standard | Cách Gắn Máy | Liên Lạc |   

Liên lạc: Kimsuong Phan

Phone: 801-792-4707

Email: kimsuongp@gmail.com