Kangen Water

Công Ty Enagic

| English | Vietnamese | Nước Kangen | Thí Nghiệm Nước | Trình Bày Kangen | Nhân Chứng | Nước Kangen & Ngành Nails | Máy Kangen | Mua Máy | Công Ty Enagic |

                                                                 | Thuốc Nghệ Ukon | Cơ Hội Kinh Doanh | Enagic Gold Standard | Cách Gắn Máy | Liên Lạc |   

Liên lạc: Kimsuong Phan

Phone: 801-792-4707

Email: kimsuongp@gmail.com

Công Ty Enagic
             
Lịch Sử Công Ty Enagic


Công ty Enagic Co., Ltd
Tr
ụ sở chính: NHẬT BẢNE
chizenya Bldg. 7F, 1-1-6
KyobashiChuo-Ku, Tokyo
104-0031TEL: +81 (3) 5205-6030
Gi
ám đốc điều h
ành:
Hironari Oshiro, President & CEO
Ngày thành l
ập: 21 tháng 6 năm 1974
ởng chế tạo:​1-40-1,
Hoshida-kitaKatano-city, Osaka
TEL: +81 (72) 893-2290
Trung t
âm sửa chửa:Enagic Services Co., Ltd.1-40-1,
Hoshida-kitaKatano-city, Osaka
TEL: +81 (72) 893-3306

Trung t
âm cung cấp hàng hóa:

Enagic Co., Ltd. Supply Center1-40-1,
Hoshida-kitaKatano-city, Osaka
TEL: +81 (72) 893-9027Tháng 8- 2011
Enagic nh
ận lãnh chứng nhận WQA (Water Quality Association).

Th
áng 6- 2011
Enagic Âu Châu GmbH’s t
ổ chức lần đầu tiên khóa huấn luyện cho đại diện phân phối Châu Âu ở Düsseldorf, Đức Quốc.

Th
áng 5- 2011
Enagic
đư
ợc cấp thương hiệu độc quyền mô hình kinh doanh 8 điểm.

Th
áng 3- 2011
Khai trương văn ph
òng Enagic Hàn Qu
ốc.• Seattle Service Center mở cửa.

Th
áng 2- 2011
Đ
ại hội Enagic toàn cầu lần thứ nhất tại Los Angeles, California

Th
áng 11- 2010
Khóa hu
ấn luyện toàn cầu lần đầu tiên tổ chức tại Sydney, Australia.

Th
áng 10-2010
Đ
ại Hội toàn cầu hàng năm được tổ chức đầu tiên ở Las Vegas, Nevada.•
Ra mắt m
áy LeveLuk SD501 Platinum.• Enagic khai trương cửa hàng online. www.enagic.com/shop/

Tháng 8- 2010

C
ông ty Enagic ra m
ắt bộ tiền lọc đôi.• Enagic Philippines được thành lập ở thành phố Makati.

Th
áng 7- 2010
Khai tr
ương EnagicWebSystem.com

Th
áng 5- 2010
Enagic Italy đư
ợc khai trương ở Rome.• Enagic Australia được khai trương ở Sydney

Th
áng 4- 2010
Gi
ới thiệu LeveLuk Portable, máy lọc nhỏ cầm tay đầu tiên trên thế giới ra đời.• Chi nhánh Enagic ở Dallas, Texas được khai trương.

Th
áng 9- 2009
Phiên b
ản tiếng Anh của Enagic newsletter, E-Friends ra đời.

Th
áng 6- 2009
K
ỷ niệm 35 năm thành lập công ty Enagic.

Tháng 4- 2009
Công ty Enagic Mexico
đư
ợc thành lập ở Monterrey.

Th
áng 3- 2009
Công ty H
ệ thống thể thao Enagic được thành lập.

Th
áng 8- 2008
Đ
ội bóng chày nghiệp dư Enagic được thành lập.

Th
áng 4- 2008
Công ty Enagic Châu Âu GmBH
đư
ợc thành lập ở Dusseldorf, Đức.

Th
áng 3- 2008
Enagic USA mua building và d
ời chuyển từ Gardena, California tới Torrance, California.

Th
áng 9- 2006
Máy LeveLuk Under-the-Counter model
đư
ợc xuất xưởng.

Th
áng 6- 2006
Công Enagic Canada
đư
ợc thành lập ở Vancouver.

Th
áng 4- 2006
Công ty Enagic USA tr
ở thành hội viên của Direct Selling Association (DSA).

Th
áng 8- 2005
Tên g
ọi KANGEN WATER được đăng ký bản quyển của công ty ở Mỹ.

Th
áng 7- 2005
Enagic Hong Kong
đư
ợc thành lập ở Kowloon.

Th
áng 2- 2005
Máy LeveLuk DXII and JRII models
đư
ợc ra đời.

Th
áng 10- 2004
Chi nhánh Enagic Chicago
đư
ợc khai trương.

Th
áng 9- 2004
Enagic b
ắt đầu bán máy LeveLuk SD501.

Tháng 6- 2004

Chi nh
ánh Enagic New York đư
ợc khai trương.•
C
ông ty Enagic kỷ niệm 30 năm thành lập.• Bắt đầu bán Kangen Ukon Sigma.

Tháng 5- 2004
Thu
ốc nghệ Kangen Ukon được đề cử bởi Hiệp Hội Phòng Chống Bệnh Lão Nhật Bản.

Th
áng 4- 2004
X
ư
ởng chế biến Yanbaru Natural Materials được công nhận như một xưởng bào chế thuốc ở Nhật.

Th
áng 11- 2003
X
ư
ởng chế biến Yanbaru Natural Materials khai trương ở Okinawa và bắt đầu sản xuất thuốc nghệ Ukon.

Th
áng 9- 2003
Enagic Taiwan
đư
ợc thành lập ở Đài Bắc (Taipei).Chi nhánh Enagic Hawaii khai trương ở Honolulu.

Th
áng 6- 2003
M
ở rộng công nghệ sản xuất bao gồm máy “LeveLuk Super 501” và máy tắm “Anespa”.• Chi nhánh Los Angeles được thành lập.

Th
áng 4- 2003
Trung tâm cung c
ấp thiết bị hàng hóa công ty Enagic được thành lập.

Th
áng 1- 2003
Ho
ạnh định chương trình hoạt động mở rộng toàn cầu và trong bối cảnh đó, Enagic USA, Inc. ra đời.

Th
áng 8- 2002
Phân b
ộ Enagic Service Division được thành lập với mục đích bảo trì và sửa chữa máy nước LeveLuk cho khách hàng.
Tháng 4- 2002
Hàng lo
ạt các kiểu máy nước Kangen LeveLuk được duy nhất đề cử bởi Hiệp Hội Phòng Chống Bệnh Lão Nhật Bản.

Th
áng 10- 2001
K
ết hợp và mua lại công ty Toyo Aitex, Enagic trở thành chuyên gia hàng đầu về công nghệ chế tạo máy nước điện phân.

Tháng 1- 2000
Công ty Enagic b
ắt đầu tung ra thị trường sản phẩm chính “LeveLuk DX.”

Tháng 3- 1988
Công ty tr
ở thành chuyên gia về kỷ thuật điên giải nước gọi là nước Kangen với triết lý đem lại “sức khỏe thật sự” cho mọi người.

Th
áng 5- 1987
B
ộ Y Tế và Phúc Lợi Nhật Bản cho phép và công nhận nhà máy Enagic Osaka là một nhà máy sản xuất thiết bị Y khoa.

Th
áng 6- 1974
Ti
ền thân của Enagic, từ chuyên ngành kinh doanh của Sony mở đầu hoạt động công ty ở Okinawa, Nhật Bản.

 

 

 

| English | Vietnamese | Nước Kangen | Thí Nghiệm Nước | Trình Bày Kangen | Nhân Chứng | Nước Kangen & Ngành Nails | Máy Kangen | Mua Máy | Công Ty Enagic |

                                                                 | Thuốc Nghệ Ukon | Cơ Hội Kinh Doanh | Enagic Gold Standard | Cách Gắn Máy | Liên Lạc |   

Liên lạc: Kimsuong Phan

Phone: 801-792-4707

Email: kimsuongp@gmail.com